BOUWTHERMOGRAFIE

Toepassingen Bouwthermografie

Bouwkundig:

In de bestaande woningen of utiliteitsgebouwen kan deze inspectiemethode worden toegepast voor:

  • het constateren van koudebruggen en warmtelekken als gevolg van beschadigde of ontbrekende isolatie in vloeren, wanden en daken
  • inspecteren van daken op lekkages of vochtophoping door inwendige condensatie
  • constateren van lekkages in wanden of vloeren
  • het constateren van ongewenste warmte-ontwikkelingen
  • lokaliseren van vloerverwarming of leidingwerk in wanden en plafonds

Deze inspectiemethodiek is toepasbaar voor velerlei visueel niet waarneembare gebreken die met behulp van thermografie toch 'zichtbaar' worden gemaakt. Er moet echter wel sprake zijn van verschillen in temperaturen om deze inspectie techniek toe te passenhet verschil tussen binnen- en buitentemperatuur dient bij voorkeur 15 graden te zijn of meer.

Elektrotechnisch:

Thermografie kan ook worden ingezet bij elektrotechnische inspecties van gebouwinstallaties. Bij een thermografische inspectie van een groepenkast worden overbelaste groepen in beeld gebracht door temperatuursverschillen. Verhoging van weerstand of overbelasting van installatieonderdelen vormen een risico ten aanzien van bedrijfszekerheid en/of brandgevaar. Herverdelen van groepen, verhogen van aansluitwaarden of veranderde uitgangspunten van gelijktijdigheid belasting van de installatie kunnen maatregelen zijn die getroffen worden om risico's ten aanzien bedrijfszekerheid en/of brandveiligheid. De inspectie dient plaats te vinden wanneer de installatie wordt belast bij normale c.q. volledige productieomstandigheden voor een zo realistisch mogelijk beeld waarbij de risico's zo goed als mogelijk in kaart worden gebracht.

Werktuigbouwkundig:

Machine- en installatieonderhoud met thermografie als diagnostisch middel is uitermate geschikt om vroegtijdig te constateren dat er iets mis is met deze cruciale onderdelen van de fabriek/installatie. Een defect lager, onvoldoende smering of slechte spoelen geven al gauw een verhoogde temperatuur. Pijpleidingen en appendages zijn onderhevig aan allerhande slijtage. Met thermografie kunnen potentiële problemen tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard door het minimaliseren van ongeplande werkzaamheden en het tijdig beschikbaar hebben van vervangingsonderdelen.